Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Na Uy: Xuất khẩu cá haddock tươi tăng so với cùng kỳ năm 2019Theo Hội đồng thủy sản Na Uy, tính đến ngày 1/6/2020, Na Uy đã XK 9.728 tấn cá haddock tươi, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị XK ở mức 175 triệu NOK (19 triệu USD), tăng 26% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, khối lượng và giá trị XK của cá haddock đông lạnh của Na Uy đều đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến ngày 1/6/2020, khối lượng XK cá haddock đông lạnh đạt 19.427 tấn, giảm 14% so với 22.648 tấn trong cùng kỳ năm 2019 trong khi giá trị XK cũng giảm 10% từ mức 661 triệu NOK xuống mức 598 triệu NOK.

 

Vasep