Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030Triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và ban hành Quyết định số 5317 /QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28 tháng 12 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Đề án nêu trên.

(Quyết định và nội dung Kế hoạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ: http://www.chebien.gov.vn/Pages/VanBanQPPL.aspx).

  1. Công văn Số 08 /CBTTNS-TN Ngày 04/01/2021 V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ.
  2. Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 25/12/2020 Quyết định Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.
  3. Phụ lục kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 của Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 25/12/2020.

Phòng Thị trường TN

Công văn gửi các địa phương

Quyết định 5317

Phụ lục Quyết định 5317

CCB