VIDEO CLIP

Phê duyệt chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020

Ngày 16/9/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020. Dự kiến kinh phí thực hiện Chiến lược này là 57.400 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn: ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, người dân, vốn ODA, FDI và các nguồn khác theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
Theo quyết định, phát triển thủy sản trở thành một ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở phát huy lợi thế của một ngành sản xuất - khai thác tài nguyên tái tạo, lợi thế của nghề cá nhiệt đới, chuyển nghề cá nhân dân thành nghề cá hiện đại tạo sự phát triển đồng bộ, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD